Messiah: tekst en vertaling

Messiah
First Part

1. Symphony

2.Accompagnato – tenor
Comfort ye, comfort ye My people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. The voice of him that crieth in the wilderness: ‘Prepare ye the way of the Lord,make straight in the desert a highway for our God.’

2.Accompagnato – tenor (Jes. 40:1-3)
Weest getroost, weest getroost Mijn volk: zo spreekt uw God. Spreekt vanuit uw hart tot Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd is volbracht, dat haar ongerechtigheid is vergeven. De stem van een roepende in de woestijn: ‘Bereidt de weg des Heren, effent in de woestijn een baan voor onze God.’

3. Air – tenor
Ev’ry valley shall be exalted, and ev’ry mountain and hill made low, the crooked straight, and the rough places plain.

3. Aria – tenor (Jes. 40:4)
Elk dal zal verhoogd worden en elke berg en heuvel geslecht. Wat krom is zal recht en wat ruw is zal vlak gemaakt worden.

4. Chorus
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it.

4. Koor (Jes. 40:5)
En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren en door alle volken aanschouwd worden, want God heeft het gezegd.

5. Accompagnato – bass
Thus saith the Lord of Hosts: yet once, a little while, and I will shake the heav’ns, and the earth, the sea, and the dry land; and I will shake all nations; and the desire of all nations shall come. The Lord whom ye seek, shall suddenly come to His temple, ev’n the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, He shall come, saith the Lord of Hosts.

5. Accompagnato – bas (Hag. 2:7-8; Mal. 3:1)
Zo spreekt de Heer der heerscharen: nog even, een ogenblik nog en Ik zal de hemelen, de aarde, de zee en het droge
land doen schudden; en Ik zal alle naties doen beven en aller verlangen zal vervuld worden. Weldra zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds, wiens komst u met vreugde tegemoet ziet. Zie, Hij zal komen, zo spreekt de Heer der heerscharen.

6. Air – bass
But who may abide the day of His coming? And who shall stand when He appeareth? For He is like a refiner’s fire.

6. Aria – bas (Mal. 3:2)
Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal stand houden als Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van een smelter.

7. Chorus
And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.

7. Koor (Mal. 3:3)
Hij zal de zonen van Levi zuiveren, opdat zij in gerechtigheid de Heer een offer kunnen brengen.

Accompagnato – alto
Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call His name: Emmanuel, ‘God with us.’

Accompagnato – alt (Jes. 7:14)
Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en Zijn naam zal luiden: Emmanuel, ‘God met ons.’

8. Air – alto
O thou that tellest good tidings to Zion, get thee up into the high mountain. O thou that tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy voice with strength, lift it up, be not afraid, say unto the cities of Judah: ‘Behold your God!’ Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

Chorus
O thou that tellest good tidings to Zion, good tidings to Jerusalem, arise, say unto the cities of Judah: ‘Behold your God!’ The glory of the Lord is risen upon thee.

8. Aria – alt (Jes. 40:9; 60:1)
O, gij die Sion goede tijding brengt, klim op de hoge berg. O, gij die Jeruzalem goede tijding brengt,
verhef uw stem met kracht, vrees niet, zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziedaar, uw God!’ Sta op, word verlicht, want uw Licht komt en
de heerlijkheid des Heren gaat over
u op.

Koor (Jes. 40:9)
O, gij die Sion goede tijding brengt, goede tijding aan Jeruzalem, verhef u, zeg tot de steden van Juda: ‘Ziedaar, uw God!’ De heerlijkheid des Heren is over u opgegaan.

9. Accompagnato – bass
For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee.And the gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

9.Accompagnato – bas (Jes. 60:2,3)
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en diepe duisternis de volkeren. Maar over u zal de Heer opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u schijnen. En de ongelovigen zullen opgaan naar uw licht en koningen naar de glans van uw opkomst.

10. Air – bass
The people that walked in darkness have seen a great light; and they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.

10. Aria – bas (Jes. 9:1)
Het volk dat in duisternis wandelt heeft een groot licht gezien; zij die wonen in het land van schaduw en dood, over hen heeft het licht geschenen.

11. Chorus
For unto us a Child is born, unto us a Son is given, and the government shall be upon His shoulder; and His name shall be called: Wonderful, Counsellor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace.

11. Koor (Jes. 9:5)
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders; en Zijn naam zal luiden: Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

12. Pastoral Symphony

Recitative – soprano
There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid.

Recitatief – sopraan (Luc. 2:8,9)
Er waren herders in het veld, die des nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, de engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij waren zeer bevreesd.

13. Recitative – soprano
And the angel said unto them: ‘Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Saviour, which is Christ the Lord.’

13. Recitatief – sopraan (Luc. 2:10,11)
En de engel sprak tot hen: ‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen. Want onder u is heden geboren, in de stad van David, een Redder, Christus de Heer.’

14. Accompagnato – soprano
And suddenly there was with the angel a multitude of the heav’nly host, praising God and saying:

14. Accompagnato – sopraan (Luc. 2:13)
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde met de woorden:

15. Chorus
‘Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men.’

15. Koor (Luc. 2:14)
‘Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’

16. Air – soprano
Rejoice greatly, o daughter of Zion!
Shout, o daughter of Jerusalem! Behold thy King cometh unto thee! He is the righteous Saviour, and He shall speak peace unto the heathen.

16. Aria – sopraan (Zach. 9:9,10)
Verheug u zeer, o dochter van Sion! Juich, o dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u! Hij is de Redder vol rechtvaardigheid. Hij zal de volkeren vrede verkondigen.

Recitative – alto
Then shall the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb shall sing.

Recitatief – alt (Jes. 35:5,6)
Dan zullen de ogen der blinden geopend worden en de oren der doven ontsloten. Dan zal de lamme springen als een hert, en de tong van de stomme zal zingen.

17. Duet – soprano and alto
He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His arm, and carry them in His bosom and gently lead those that are with young. Come unto Him, all ye that labour, and are heavy laden, and He will give you rest. Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls.

17. Duet – sopraan en alt (Jes. 40:11)
Hij zal Zijn kudde weiden als een herder,
en Hij zal de lammeren bijeen brengen met Zijn arm, Hij zal ze aan Zijn hart drukken
en zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden. Komt tot Hem, allen die belast en beladen zijt en Hij zal u rust geven. Neemt Zijn juk op en leert van Hem, want Hij is zacht-moedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

18. Chorus
His yoke is easy and His burthen is light.

18. Koor (Matth. 11:30)
Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.

Second Part

19. Chorus
Behold the Lamb of God, that taketh
away the sin of the world.

19. Koor (Joh. 1:29)
Zie, het Lam Gods, dat de zonden der
wereld wegneemt.

20. Air – alto
He was despised and rejected of men;
a man of sorrows and acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair; He hid not His face from shame and spitting.

20. Aria – alt (Jes. 53:3; 50:6)
Hij werd veracht en verworpen door de mensen; een man van smarten, bezocht
met leed. Hij gaf Zijn rug aan die Hem sloegen, Zijn wangen aan die Zijn haar uittrokken; Hij verborg Zijn gezicht niet
voor spot en speeksel.

21. Chorus
Surely, He hath borne our griefs, and carried our sorrows. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him.

21. Koor (Jes. 53:4,5)
Waarlijk, onze zwakheden heeft Hij op zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Om onze overtredingen werd Hij gewond, verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De straf, die ons vrede brengt, droeg Hij.

22. Chorus
And with His stripes we are healed.

22. Koor (Jes. 53:5)
Door Zijn striemen worden wij genezen.

23. Chorus
All we like sheep have gone astray, we have turned ev’ry one to his own way. And the Lord hath laid on Him the iniquity of us all.

23. Koor (Jes. 53:6)
Wij allen dwaalden als schapen, wij gingen ieder onze eigen weg. En God heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

24. Accompagnato – tenor
All they that see Him, laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads, saying:

24. Accompagnato – tenor (Ps. 22:8)
Allen die Hem zien, bespotten Hem, tuiten hun lippen, en schudden hun hoofd, terwijl ze zeggen:

25. Chorus
He trusted in God, that He would deliver Him; let Him deliver Him, if He delight in Him.

25. Koor (Ps. 22:9)
Hij vertrouwde op God, die Hem verlossen zou; laat God Hem bevrijden, als Hij in
Hem Zijn welbehagen vindt.

26. Accompagnato – tenor
Thy rebuke hath broken His heart, He is full of heaviness. He looked for some to have pity on Him, but there was no man, neither found He any to comfort Him.

26. Accompagnato – tenor (Ps. 69:21)
Uw smaad heeft Zijn hart gebroken,
Hij is zeer verzwakt. Hij wachtte op een teken van mededogen, maar er was niemand, noch kwam iemand Hem troosten.

27. Air – tenor
Behold, and see if there be any sorrow like unto His sorrow.

27. Aria – tenor (Klaagl. 1:12)
Aanschouw, en zie of er een smart is, gelijk aan Zijn smart.

28. Accompagnato – tenor
He was cut off out of the land of the living; for the transgressions of thy people He was stricken.

28. Accompagnato – tenor (Jes. 53:8)
Hij werd weggerukt uit het land der levenden; om de overtredingen van
uw volk werd Hij geslagen.

29. Air – tenor
But Thou didst not leave His soul in hell, nor didst Thou suffer Thy Holy One to see corruption.

29. Aria – tenor (Ps. 16:10)
Maar Gij hebt Zijn ziel niet achtergelaten
in de hel, noch liet Gij Uw Heilige Eniggeborene het verderf kennen.

30. Chorus
Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in! Who is this King of Glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, o ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in! Who is this King of Glory? The Lord of Hosts, He is the King of Glory.

30. Koor (Ps. 24:7-10)
Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere zal binnengaan! Wie is deze Koning
der ere? De Heer, sterk en machtig, de Heer, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere zal binnengaan! Wie is deze Koning der ere? De Heer der heerscharen, Hij is de Koning der ere.

PAUZE

3o. Recitative – tenor
Unto which of the angels said He at any time: ‘Thou art My Son, this day have I begotten Thee?’

30. Recitatief – tenor (Hebr. 1:5)
Tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: ‘Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden voortgebracht?’

31. Chorus
Let all the angels of God worship Him!

31. Koor (Hebr. 1:6)
Laat Gods engelen Hem aanbidden!

32. Air – bas
Thou art gone up on high, Thou hast led captivity captive and received gifts for men; yea even for Thine enemies, that the Lord God might dwell among them.

32. Aria – bas (Ps. 68:19)
Hoog zijt Gij opgegaan, gevangenschap hebt Ge teniet gedaan. Gij hebt gaven ontvangen, ja zelfs voor Uw vijanden, opdat God de Heer onder hen zou
zijn.

33. Chorus
The Lord gave the word; great was the company of the preachers.

33. Koor (Ps. 68:12)
De Heer bracht het Woord; groot was de menigte der predikers.

34. Air – soprano
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things.

34. Aria – sopraan (Rom. 10:15)
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede prediken en de blijde boodschap verkondigen.

35. Chorus
Their sound is gone out into all lands, and their words unto the ends, of the world.

35. Koor (Rom. 10:18)
Hun roep is uitgegaan naar alle landen, en hun woorden tot het einde der wereld.

36. Air – bass
Why do the nations so furiously rage together? Why do the people imagine a vain thing? The kings of the earth rise up, and the rulers take counsel together against the Lord, and against His anointed.

36. Aria – bas (Ps. 2:1,2)
Waarom razen de volken zo woedend? Waarom bedenken de mensen ijdele plannen? De koningen der aarde komen bijeen en de heersers spannen samen tegen de Heer en Zijn gezalfde, de Messias.

37. Chorus
Let us break their bonds asunder, and cast away their yokes from us.

37. Koor (Ps. 2:3)
Laten wij hun banden verbreken en hun juk van ons afwerpen.

Recitative – tenor
He that dwelleth in heaven shall laugh them to scorn, the Lord shall have them in derision.

Recitatief – tenor (Ps. 2:4)
Hij die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten.

38. Air – tenor
Thou shalt break them with a rod of iron; Thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.

38. Aria – tenor (Ps. 2:9)
Gij zult hen breken met een ijzeren stang; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

39. Chorus
Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah! The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever. King of Kings, and Lord of Lords! And He shall reign for ever and ever, Hallelujah!

39. Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16)
Halleluja! Want de Heer, God Almachtig regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het
koninkrijk geworden van de Heer en
Zijn Christus; en Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Koning der koningen en
Heer der heren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, Halleluja!

Third Part

40. Air – soprano
I know that my Redeemer liveth, and that He shall stand at the latter day upon the earth. And though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. For now is Christ risen from the dead, the first fruits of them that sleep.

40. Aria – sopraan (Job 19:25,26)
Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij zal verschijnen op aarde op de dag des oordeels. Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal mijn lichaam God aanschouwen. Want nu is Christus opgestaan uit de dood, als eerste
van hen die ontslapen zijn.

41. Chorus
Since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.

41. Koor (1 Cor. 15:21,22)
Sinds de dood kwam door de mens, kwam ook door de mens de verrijzenis
uit de dood. Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen
levend gemaakt worden.

42. Accompagnato – bass
Behold, I tell you a mystery; we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet.

42. Accompagnato – bas (1 Cor. 15:51,52)
Zie, ik vertel u een geheim. Wij zullen
niet allen ontslapen, maar in een ogenblik zullen wij allen veranderd worden, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.

43. Air – bass, trompetsolo
The trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

43. Aria – bas, (1 Cor. 15:52,53)
De bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met het onvergankelijke bekleden en het
sterfelijke met het onsterfelijke.

Recitative – alt
Then shall be brought to pass the saying that is written: Death is swallowed up in victory.

Recitatief – alt (1 Cor. 15:54)
Dan zal het woord dat geschreven is werkelijkheid worden: de dood is verslonden door de overwinning.

44. Duet – alto and tenor
O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.

44. Duet – alt en tenor (1 Cor. 15:55,56)
Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

45. Chorus
But thanks be to God, who giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.

45. Koor (1 Cor. 15:57)
Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

46. Air – soprano
If God be for us, who can be against us? Who shall lay anything to the charge of God’s elect? It is God that justifieth. Who is He that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, Who is at the right hand of God, Who makes intercession for us.

46. Aria – sopraan (Rom. 8:31,33,34)
Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal iets inbrengen tegen
de uitverkorenen Gods? Het is God die rechtvaardigt. Wie is Hij die veroordeelt?
Het is Jezus Christus die gestorven is, meer nog, die verrezen is, die zit aan de rechterhand van God en die voor ons pleit.

47. Chorus
Worthy is the Lamb, that was slain, and hath redeemed us to God by His blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Blessing and honour, glory and power, be unto Him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.

47. Koor (Openb. 5:12,13)
Het Lam dat geslacht is en ons heeft vrijgekocht bij God door Zijn bloed, is waardig te ontvangen macht en rijkdom, wijsheid en kracht, eer en heerlijkheid en lof. Lof en eer, heerlijkheid en macht zij Hem gegeven die gezeten is op de troon, en aan het Lam, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Schuiven naar boven